Skip to main content

Kjaradeilusjóður

Reglur frá frá 16. mars 1996

1. grein.
Sjóðurinn heitir Kjaradeilusjóður Félags Geislafræðinga. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík.

2. grein.
Tilgangur sjóðsins er að styrkja félagsmenn FG sem ekki geta stundað vinnu vegna kjaradeilna sem félagið er aðili að. Heimilt er einnig að greiða úr sjóðnum kostnað vegna framkvæmda verkfalls. Þó ekki venjulegan samningskostnað né þóknun fyrir verkfallsvörslu.

3. grein.
Aðild að sjóðnum eiga þeir félagar FG sem félagið semur fyrir. Skulu þeir greiða gjald til sjóðsins sem ákveðið skal á aðalfundi.

4. grein.
Stjórn sjóðsins skal skipuð fimm mönnum. Formaður og gjaldkeri félags eiga fast sæti í sjóðsstjórn en aðrir stjórnarmenn skulu kosnir á aðalfundi til tveggja ára í senn úr hópi þeirra félagsmanna sem FG semur fyrir. Skal einn stjórnarmaður kosinn það ár sem félagsformaður er kosinn, en tveir hitt árið. Hætti stjórnarmaður á fyrra ári kjörtímabils skal annar kosinn í hans stað á næsta aðalfundi og þá til eins árs. Varaformaður og ritari félagsins eru varamenn í sjóðsstjórn.

5. grein.
Hlutverk sjóðsstjórnar er að annast vörslu og ávöxtun sjóðsins. Hún úthlutar einnig styrkjum úr honum. Jafnframt hefur hún heimild til þess að lána fé til sjóðfélaga. Fjárhagur sjóðsins skal aðskilinn frá félagssjóði FG.

6. grein.
Kjörnir endurskoðendur FG skulu jafnframt vera endurskoðendur sjóðsins.

7. grein.
Fundargerðir sjóðsstjórnar skal skrá í sérstaka fundargerðarbók. Auk þess skal stjórnin halda sérstaka gjörðabók, þar sem skrá skal allar styrkveitingar til félaga og ennfremur óreglubundin framlög til sjóðsins ef einhver eru.

8. grein.
Rétt til styrks úr sjóðnum á sérhver aðili að honum, sem ekki getur stundað vinnu sína vegna kjaradeilu félaga í Félagi geislafræðinga enda sé hann skuldlaus við félagið þegar styrkveiting fer fram. Ekki skal þó greiða styrki úr sjóðnum vegna fyrstu viku vinnustöðvunar. Þegar vinnudeila er fyrirsjáanleg skal stjórn sjóðsins gera áætlun um greiðslur úr sjóðnum og útbúa almennar reglur um úthlutun styrkja til félagsmanna. Að jafnaði skulu úthlutunarreglur ræddar á félagsfundi og leitað samþykkis hans.

9. grein.
Stjórn kjaradeilusjóðs er heimilt að undangengnum tilmælum stjórnar FG að styrkja önnur stéttarfélög sem eiga í kjaradeilum.

10. grein.
Verði sjóður þessi að einhverjum ástæðum að hætta störfum, skal ákvörðun um það og ráðstöfun eigna tekin á aðalfundi.

11. grein.
Reglum þessum má aðeins breyta á aðalfundi.